Wednesday, January 29, 2014

Birth Anniversary (29-01)


1 ) Gandhi Daksha Vijay Ravichand
2 ) Gandhi Nishpa Vinod Himatlal
3 ) Gandhi Yash Dhiren Madhusudan Lalchand
4 ) Mehta Hardik Vasantrai Vrajlal
5 ) Mehta Ekta Kamlesh Shashikant Chunilal
6 ) Parekh Rama Umedchand Panachand
7 ) Parekh Praful Vrajlal
8 ) Shah Vipul Anopchand Juthalal
9 ) Shah Vasantray Gulabchand
10) Sheth Dhruvi Sanket Vasantlal
11) Vora Bharat Hematlal