Wednesday, January 22, 2014

Birth Anniversary (22-01)


1 ) Lodaria Priti Mahesh Dalichand
2 ) Mehta Samveg Kaushik Arvind Sukhlal
3 ) Parekh Maulik Jagdish Kantilal
4 ) Parekh Haresh Kantilal
5 ) Shah Rohan Sandip Virendra Padamshi