Monday, August 19, 2013

Birth Anniversary (19-08)

To
1 ) Maniar Yogesh Jayantilal
2 ) Mehta Rupal Deepak Trambaklal
3 ) Mehta Bhagirath Shirishchandra Bhogilal
4 ) Patel Aadish Jatin Panachand
5 ) Sanghvi Pravinchandra Maneklal
6 ) Sanghvi Priya Bipin Ratilal
7 ) Shah Ankur Paresh Hasmukhrai
8 ) Shah Sunil Chandulal Premchand
9 ) Shah Nirja Ketan Bhupatlal Premchand
10) Sheth Shivani Jayesh Vrajlal
11) Trevadia Kishor BhaichandFrom : MVJSAMAJ