Wednesday, March 6, 2013

Birth Anniversary (06-03)


1 ) Dhruv Dilip Dharamshi
2 ) Gandhi Rupant Mahesh Hematlal
3 ) Gandhi Dhaval Shekhar Chandrakant
4 ) Gholani Urvi Mahesh Balachand
5 ) Lodaria Pratik Vijay Maganlal
6 ) Gandhi Rita Vijay
7 ) Mehta Bhavisha Nitin Mulshankar
8 ) Sanghavi Rameshchandra Kantilal
9 ) Sanghavi Nishi Chetan Lalitray Pranjivan
10) Sanghavi Pallavi Girish Chandulal
11) Shah Pankaj Champaklal

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.