Thursday, January 31, 2013

Samaj Utkarsh Volume No 579 December 2012

To read Pages 1 to 10 of Samaj Utkarsh click here 

To read Pages 11 to 20 of Samaj Utkarsh click here 

To read Pages 21 to 28 of Samaj Utkarsh click here 

Note :1) Depending on Internet speed , Loading of Files may take a little time.You may have to wait for 1 to 2 minutes for reading good quality stuff.

 

Comments : 1) On Page 2 of Samaj Utkarsh "સને 2012-'13ના સમાજ ઉત્કર્ષના દર" ખરેખર સમાજ ઉત્કર્ષમાં જાહેરખબરના દર છે.

2) સાયલેન્ટ રિસોર્ટની અરજી વખતે બસમાં ક્યાંથી બેસવાના છો ? ની વિગત રસીદ સાથે તમોને પછી મળશે માટે તમારી બસમાં બેસવાની વિગત સયોજ્કો પાસે રહે તે ખાસ જોવું. 

3) પાના નમ્બર 7 ઉપર મહિલા મંડળની વિગત આપવામાં આવી છે પરંતુ વિષયની માહિતી મથાળામાં આપવી જોઈતી.માહિતી વડીલ વંદનાના પ્રોગ્રામની છે.  

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.