Tuesday, June 24, 2014

Bio Data

NameParas Piyush Shah
Birth Date/Time/Place07-12-1985 / 6:40 /Mumbai
Height5' 6"
Weight50 Kgs
EducationB. Com.
CasteMachchukantha Vishashrimali Deravasi Jain
NativeWankaner (Saurashtra)
AddressB-35, Bhagya Nagar,
Chandavarkar Lane , Near Apex Hospital
Borivali (W), Mumbai 400092.
OccupationService in Navneet Motors Pvt. Ltd.
BMW Division (Andheri)
MotherMeena Piyush Shah
FatherLate Shri Piyush Shantilal Shah
MosalLate Shri Jamnadas Himmatlal Shah
Harshad J Shah 9320634505
Kamlesh J Shah 9892217732
Phones28935902 Mob : 9821907632
Emailparas07dec@gmail.com
Grand ParentsLate Shri Shantilal Hemchand Shah
UnclesSuresh Shantilal Shah - 28921818
Shailesh Shantilal Shah 28946834

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.